Kestävä kasvu

Kestävä ja kannattava kasvu

Uskomme, että vastuullinen toiminta ja kannattavuus kulkevat käsi kädessä.
Tavoitteenamme on kasvaa liiketoiminnassamme kestävällä tavalla, tuottaen arvoa sidosryhmillemme ja yhteiskunnalle kokonaisuutena. Pyrimme jatkuvasti parantamaan tehokkuuttamme ja innovoimaan uusia ratkaisuja, jotka edistävät kestävää kasvua.

Indutrade-konsernin Eettinen ohjeisto Code of Conduct

Indutrade-konsernin Eettinen ohjeisto (Code of Conduct) on ohjaavana periaatteenamme vastuullisessa liiketoiminnassa ja oleellinen osa kestävän kehityksen työtämme. Se määrittelee ne arvot, joiden mukaisesti toimimme ja millaisina haluamme näkyä muiden silmissä.

Ohjeiston perustana ovat perusarvot, jotka heijastuvat YK:n Global Compact -ohjelman kymmenessä vastuullisen liiketoiminnan periaatteessa, OECD:n ohjeistoissa monikansallisille yrityksille sekä muissa kansainvälisesti vakiintuneissa normeissa.

Eettinen ohjeisto kattaa useita osa-alueita, kuten ympäristökysymykset, terveys ja turvallisuus, liiketoiminnan eettisyys (sisältäen korruption vastustamisen), henkilöstösuhteet, ihmisoikeudet ja yhteiskuntavastuun.

Toimintaamme ohjaavat periaatteet

Lakien
noudattaminen

Toimimme kussakin maassa paikallisen lainsäädännön mukaisesti.

Toiminnan
eettisyys

Tavoitteemme on toimia eettisesti ja lakeja noudattaen kaikessa liiketoiminnassamme.

Tiivis vuoropuhelu sidosryhmien kanssa

Tavoitteemme on harjoittaa toimintaa vuorovaikutuksessa henkilöstön, liikekumppanien ja muiden sellaisten sidosryhmien kanssa, jotka vaikuttavat toimintaamme ja joihin meidän toimintamme vaikuttaa.

Työntekijöiden
vastuu

Työntekijöidemme tulee noudattaa Indutrade-konsernin periaatteita ja kantaa vastuunsa sekä omasta toiminnastaan että Indutraden tuotteista ja palveluista.

Kuuntelemme asiakasta

Toimintamme perustuu myös vahvaan sitoutumiseen asiakkaan tyytyväisyyteen ja jatkuvaan parantamiseen. Suoritamme säännöllisesti asiakastyytyväisyyskyselyjä, jotka ovat olennainen osa toimintaamme kestävän ja kannattavan kasvun hyväksi.

Asiakastyytyväisyyskyselyjen avulla pyrimme syvälliseen ymmärrykseen asiakkaidemme tarpeista, odotuksista ja kokemuksista. Näin voimme optimoida palvelumme ja toimintamme vastaamaan paremmin asiakkaidemme vaatimuksia. Asiakaskuuntelun kautta voimme tunnistaa vahvuutemme ja kehityskohteemme sekä tehdä strategisia päätöksiä liiketoimintamme parantamiseksi.

Sitoutuminen säännölliseen asiakaspalautteeseen on osa vastuullisuuskulttuuriamme, ja se heijastaa pyrkimystämme tarjota asiakkaillemme entistä parempia ja tehokkaampia ratkaisuja.