Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Kontram Oy
Tuupakantie 32a
01741 Vantaa
puh. 09 8866 4500
Tietosuojavastaava: Antti Outakoski

2. Rekisteriasiat

Asiakaspalvelumme pyrkii vastaamaan kymmenen (10) arkipäivän kuluessa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin.

3. Rekisterin nimi

Kontram Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri.

4. Henkilötietojen keräämisen ja käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen keräämisen ja käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja Kontram Oy:n oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluiden kehittämiseen ja tutkimustoimintaan liittyviin tarkoituksiin. Tietoja käytetään myös Kontram Oy:n mainonnan ja suoramarkkinoinnin kohdentamiseen. Kontram Oy ei luovuta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Matkapuhelinnumero
  • Yritys ja asema
  • Yrityksen osoitetiedot

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan Kontram Oy:n asiakastietojärjestelmästä. Tietoja ylläpidetään hyödyntäen yleisesti saatavilla olevia internetlähteitä (esim. yrityksen omat kotisivut) sekä muita julkisia lähteitä. Rekisteri sisältää myös asiakkaan itse antamia tietoja.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta Asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen säilytys ja poistaminen

Tallennettuja henkilötietoja säilytetään minimissään lakisääteisen ajan mutta enintään niin kauan, kun se on tarpeellista.

Tiedot säilytetään vain EU/ETA-alueella

Tiedot voidaan poistaa Asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Kontram Oy:n tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

10. Rekisteröidyn oikeudet

(EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2016/679)

Sinun oikeutesi saada pääsy tietoihin

Tietosuoja-asetuksen mukaisen oikeuden nojalla sinulla on oikeus saada jäljennös sinua koskevista henkilötiedoista. Pyynnön esittämiselle ei ole säädetty määrämuotoa. Tarvittaessa voimme pyytää sinulta lisätietoja, jotta voimme vahvistaa henkilöllisyytesi.

Jos esität oikeutta koskevan pyynnön sähköisesti, niin me toimitamme tiedot yleisesti käytetyssä koneluettavassa muodossa. Lähtökohtaisesti pyyntöjen toteuttaminen on maksutonta, mutta voimme tietyin edellytyksin periä sinulta pyydetyn toimenpiteen toteuttamisesta aiheutuvat hallinnolliset kustannukset tai kieltäytyä suorittamasta pyydettyä toimea.

Tietosuoja-asetuksessa aikaraja esitettyyn pyyntöön reagoimiselle on yksi kuukausi. Määräaikaa voidaan tarvittaessa jatkaa enintään kahdella kuukaudella ottaen huomioon pyyntöjen monimutkaisuus ja määrä.

Sinun oikeutesi tietojen oikaisemiseen ja tulla unohdetuksi

Tietosuoja-asetus takaa sinulle tietyin poikkeuksin oikeuden tietojesi oikaisemiseen sekä oikeuden tietojesi poistamiseen eli niin kutsutun oikeuden tulla unohdetuksi.

Sinulla on myös oikeus peruuttaa suostumuksesi, johon käsittely on perustunut. Tällöin voit esittää meille pyynnön poistaa sinua koskevat tiedot järjestelmistämme. Mikäli henkilötietojen käsittelylle ei ole muuta laillista perustetta, niin me poistamme tiedot.

Mikäli oikaistavia tai poistettavia tietojasi on kumppanimme hallussa, niin pyydämme häntä menettelemään vastaavasti.

Sinun oikeutesi siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Asetuksen mukaan sinulla on oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Käytännössä sinulla on oikeus saada sinua koskevat henkilötiedot yleisesti käytössä olevassa siirtomuodossa ja toimittaa ne toiselle rekisterinpitäjälle. Oikeus edellyttää, että käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen ja käsittely tehdään automatisoidusti.

Sinun oikeutesi vastustaa käsittelyä, automaattista päätöksentekoa ja profilointia

Sinulla on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella, milloin tahansa vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä. Sinulla on oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu pelkästään automaattiseen käsittelyyn, kuten profilointiin, ja jolla on sinua koskevia oikeusvaikutuksia tai joka vaikuttaa sinuun merkittävästi vastaavalla tavalla.

Sinulla on oikeus saada ilmoitus henkilötietojesi tietoturvaloukkauksesta

Meillä on velvollisuus ilmoittaa henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta henkilökohtaisesti niille rekisteröidyille, joiden tietoja loukkaus koskettaa. Oikeus astuu voimaan, jos loukkaus todennäköisesti aiheuttaa suuren riskin yksilön oikeuksille ja vapauksille, esimerkiksi identiteetinvarkauksien, maksuvälinepetosten tai muun rikollisen toiminnan muodossa.